Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Informacja dla osób przesyłających pisma do Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie

Od 5 października 2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych[1], nastąpiły zmiany w ustawie Kodeks Postępowania Administracyjnego[2], które mają wpływ na prawidłowość prowadzonej korespondencji elektronicznej. Zmiany te są istotne, ponieważ będą kwalifikować przyjęcie korespondencji jako skutecznie doręczonej, wywierającej skutek zamierzony przez adresata.

Pisma, które są wnoszone w formie innej niż papierowa muszą być przesłane na adres do doręczeń elektronicznych tj: /pupwloszczowa/SkrytkaESP za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Ponadto pisma można składać przez portal praca.gov.pl podpisując
je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wniesienie podania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), które nie spełnia wymogów określonych w ustawie zostanie pozostawione bez rozpoznania.
 

[1] Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320)
[2] Art. 63 §1 i 2 Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia
Prosimy o umieszczanie we wnioskach o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy numerów rachunków bankowych powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Prosimy o niewskazywanie numerów rachunków osobistych.
Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacja dla niepełnosprawnych

Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

ul. Strażacka 11
29-100 Włoszczowa
woj. świętokrzyskie

NIP: 656-17-20-479; REGON: 291145840

telefon: +48 41 394 35 40; faks: +48 41 394 37 65
e-mail: kiwl@praca.gov.pl
ePUAP: /pupwloszczowa/SkrytkaESP

Pośrednictwo Pracy

telefon: +48 41 394 35 40 wew. 223, 224, 225, 226

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7:15 – 15:15

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji i Świadczeń

Poniedziałek - Piątek  7:15 – 14:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę